Susunan Pengurus IAI Jawa Timur

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA NOMOR: KEP-11.933/SK/DPN/IAI/XI/2022

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR PERIODE 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

Menimbang        :
 1. bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah adalah  struktur organisasi  IAI  di  tingkat  daerah  yang  mengorganisasi  seluruh Anggota IAI di wilayah kerjanya;
 2.  bahwa   IAI   Wilayah    adalah   kelengkapan    organisasi   yang merupakan perpanjangan tangan Dewan Pengurus Nasional (DPN) dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di masing- masing wilayah;
 3. bahwa susunan pengurus IAI Wilayah Jawa Timur periode 2021-2025    perlu    dilengkapi    dan    diperbaharui    sesuai    dengan perkembangannya;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan DPN IAI tentang Perubahan Susunan Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur periode 2021-2025;
Mengingat          :
 1. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959  Nomor  24)  beserta  perubahannya  dari  waktu  ke  waktu,  terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023 dan persetujuan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai  Keputusan Nomor AHU-0000395.AH.01.08  Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023;

 2. Anggaran Rumah Tangga IAI, beserta perubahannya  dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01  tanggal  13 Februari 2023;

 3. Keputusan  DPN  IAI  nomor  KEP-11.933/SK/DPN/IAI/XI/2022  tentang Perubahan  Susunan  Pengurus  IAI  Wilayah  Jawa  Timur  Periode  2021-2025;

 4. Surat IAI  Wilayah  Jawa  Timur  nomor  357/IAI-JTM/IX/2023   tanggal  6 September  2023  tentang  Permohonan  Revisi  SK  Penetapan  Perubahan Surat Ketua IAI Wilayah Jawa Timur nomor 450/IAI-JTM/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Revisi SK Penetapan Perubahan Susunan Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur Periode 2021-2025;

 5. Rencana Strategis Ikatan  Akuntan Indonesia 2022-2026  - Next  4 Success sebagai program kerja DPN IAI periode 2022-2026.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan        :
KEPUTUSAN  DEWAN  PENGURUS NASIONAL  IKATAN AKUNTAN INDONESIA   TENTANG   PERUBAHAN   KEDUA   SUSUNAN PENGURUS   IKATAN   AKUNTAN   INDONESIA   WILAYAH   JAWA TIMUR PERIODE 2021-2025.
KESATU            :
Menetapkan  perubahan  kedua susunan pengurus  IAI Wilayah  Jawa Timur periode 2021-2025 yang dipimpin oleh Sdr. ProfBasuki sebagai Ketua IAI Wilayah Jawa Timur dengan susunan kepengurusan  sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPN IAI ini.
KEDUA              :
Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IAI
KETIGA            :
Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur berwenang:
 1. menyusun program kerja IAI Wilayah Jawa Timur yang mengacu kepada program kerja DPN IAI;
 2. mengusulkan  Manajemen  Eksekutif IAI  Wilayah  Jawa  Timur  sebagai alat  kelengkapan   organisasi  IAI  Wilayah  Jawa  Timur  yang  secara permanen   melaksanakan    fungsi   administrasi    dan   operasional   IAI Wilayah  Jawa  Timur  di  bawah  koordinasi  Manajemen   Eksekutif IAI Pusat;
 3. mengelola  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  DPN  IAI untuk  seluruh kegiatan  IAI Wilayah  Jawa Timur  dan Kompartemen  IAI di Wilayah Jawa Timur; dan
 4. mewakili  IAI Wilayah Jawa Timur dalam bentuk kerjasama, atau nota kesepahaman,  atau perikatan  hukum  di Jawa  Timur  setelah  mendapat persetujuan DPN IAI.
KEEMPAT        :
Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur berkewajiban:
 1. melaksanakan program kerja IAI Wilayah Jawa Timur dalam rangka melaksanakan rencana strategis IAI;
 2. melaksanakan   segala   ketentuan   yang  dihasilkan   rapat   anggota   IAI Wilayah Jawa Timur dan semua keputusan organisasi;
 3. memperhatikan  dan melaksanakan  saran, petunjuk, maupun pengarahan dari DPN IAI;
 4. mengorganisasi Anggota IAI di Wilayah Jawa Timur dan melaksanakan kegiatan  pelayanan  keanggotaan, pendidikan profesional berkelanjutan, serta  kegiatan   keprofesian   lainnya  untuk   memberi  manfaat  optimal kepada anggota dan stakeholders IAI di Wilayah Jawa Timur;
 5. melaksanakan rapat anggota  IAI Wilayah  Jawa  Timur  yang  dilaksanakan 4 (empat)  tahun  sekali;

 6. melaksanakan  rapat  kerja IAI  Wilayah  Jawa  Timur  sekurang-kurangnya I (satu)  kali dalam  setahun

 7. mempertahankan  dan/atau  meningkatkan   infrastruktur  pendukung kesekretariatan di  IAI  Wilayah  Jawa Timur;

 8. mempertahankan  dan/atau meningkatkan  IAI Knowledge  Center sebagai pusat pelayanan  keanggotaan dan kegiatan rutin  lainnya;

 9. melaporkan  rencana  dan  pelaksanaan  kerjasama/aktivitas  dalam   bentuk nota  kesepahaman atau  perikatan  hukum  dengan  pihak  eksternal  kepada DPN  !AI;

 10. menyampaikan rencana  dan laporan  kegiatan  secara  berkala  kepada  DPN IAI dalam  setiap  Rapat DPN  IAI;

 11. memberikan   pertanggungjawaban  kepada   DPN   IAI  dan  rapat  anggota IAI Wilayah  Jawa Timur;  dan

 12. menyampaikan  laporan  keuangan  setiap  tahun  sesuai  dengan  tahun  buku IAI Pusat  yang berakhir  pada tanggal  30 Juni  setiap tahun.

KELIMA            :
Pengurus    IA!    Wilayah    dapat    diganti    oleh    DPN    sebelum    masa   bakti kepengurusannya berakhir  dalam  hal:
 1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. berpindah  domisili;dinilai tidak  dapat  melaksanakan keputusan Rapat  Anggota  IAI  Wilayah dan/atau   tidak  dapat melaksanakan  Anggaran   Dasar,   Anggaran   Rumah Tangga,   Peraturan    Organisasi,   serta   program    kerja  sesuai keputusan DPN;
 4. melanggar kode etik IAI;  atau
 5. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai  sanksi  pidana.
KEENAM           :
Pengurus  IA!  Wilayah   Jawa  Timur   adalah   lembaga  eksekutif tertinggi  di Wilayah   Jawa  Timur,  yang  mengelola  TAI  Wilayah   dan  aktivitas Kompartemen di  Wilayah  Jawa Timur.
KETUJUH         :
Pelaksanaan  program  kerja kompartemen JAi  di  wilayah  dilakukan  oleh  IAI Wilayah  bersama  Kompartemen IAl.
KEDELAPAN   :
Masa  jabatan  pengurus   IAI  Wilayah   Jawa  Timur   adalah   4  (empat)   tahun sejak dilaksanakannya rapat anggota  IA!  Wilayah  Jawa  Timur.
KESEMBILAN  :
Segala  biaya yang  timbul  dari Keputusan  ini  dibebankan kepada  IAI Wilayah Jawa  Timur
KESEPULUH  :
Keputusan  ini  berlaku sejak  ditetapkan  sampai  dengan 4 Desember  2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                

Salinan Keputusan DPN IAI ini disampaikan kepada:

1.    Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia;

2.    Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;

3.   Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;

4.   Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;

5.   Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan

 6.   Anggota Ikatan Akuntan Indonesia


                                                                                                                 Ditetapkan di Jakarta

                                                                                                                     Pada tanggal 6 September 2023

                                                                                                                Dewan Pengurus Nasional

                                                                                                                Ikatan Akuntan Indonesia,

                                                                                                                   Ardan Adiperdana

                                                                                                                      KetuaLAMPIRAN 1/6

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI NOMOR: KEP-11.933/SK/DPN/IAI/XI/2022 TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS IAI WILAYAH JAWA TIMUR PERIODE 2021-2025


SUSUNAN PENGURUS IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR PERIODE 2021-2025

Penasihat

Ketua                                                    :     Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono

Wakil Ketua 1                                      :      Kepala Perwakilan  BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi

Wakil Ketua 2                                      :      Kepala Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair

Wakil Ketua 3                                      :      Prof. Moh. Nasih

Sekretaris                                            :    R. Hartono

Anggota                                               :     1. Prof. Muslich Anshori

                                                                     2. Prof. Widi Hidayat

                                                                     3. Sugeng Praptoyo

                                                                     4. Titis Adji Wisanggeni

Ketua                                                    :      Prof. Basuki 
Wakil Ketua                                         :      Ardianto
Sekretaris                                            :      Ontot Murwato
Bendahara 1                                       :      Prof. Sri Iswati

Bidang-Bidang

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme

Ketua                                                    :      Endang Pramuwati

Wakil Ketua                                          :      Hamidah

Anggota                                                :     1. Slamet Riyadi
                                                                     2. Adi Pramono
                                                                     3. Dedhy Sulistyawan
                                                                     4. Winny Evalestine Patriarini
                                                                     5. Wirawan Endro Dwi Radianto
                                                                     6. Sasongko Budisusetyo
                                                                     7. Teodora Winda Mulia
                                                                     8.  Agus Catur Hartanto
                                                                     9.  Bagus Hidayat

Bidang PengembanganPengabdian  Masyarakat, & Hubungan  Masyarakat

Ketua                                                    :      Fidel is Arastyo Andono

Wakil Ketua                                          :      Ian  Kartiwan

Anggota                                                :     1.  Achmad Maqsudi
                                                                     2.  Agus Susilo
                                                                     3.  Diana Suteja
                                                                     4.  Anak Agung Gde Satia Utama
                                                                     5.  Zainul Arifin
                                                                     6.  Ginanjar Adi Nugroho

Bidang Kajian Standar Akuntansi

Ketua                                                    :      Prof. Soegeng Soetedjo

Wakil Ketua                                          :      Yie Ke Feliana

Anggota                                                :     1. Dedy Eryanto
                                                                     2. Mochamad Mirza Akbar
                                                                     3. Yuli Nugroho
                                                                     4. Oniz Ulfa Permata
                                                                     5. Widartoyo
                                                                     6. A.A. Gede Taman
                                                                     7. Habib Basuni
                                                                     8. Amalia Rizki
                                                                     9. Ardi  Hamzah
                                                                   10. Derilantis Hadikusuma
                                                                   11. Noven Suprayogi
                                                                   12. Watono


Bidang Akuntan Pendidik

Ketua                                                    :    Roekhudin

Wakil Ketua                                         :    Prof. Nur Fadjrih Asyik

Anggota                                                :     1.  Wiwiek Dianawati
                                                                     2.  Prof. I Made Narsa
                                                                     3.  Prof. Hariyati
                                                                     4.  Ikhsan Budi Riharjo
                                                                     5.  Prof. Juniarti
                                                                     6.  Wuryan Andayani
                                                                     7.  Istutik
                                                                     8.  Wahidahwati
                                                                     9.  Anna Marina
                                                                   10.  Satia Nur Maharani
                                                                   11.  Prof. Dian Anita Nuswantara
                                                                   12.  Retna Safriliana
                                                                   13.  Yeney Widya Prihatiningtyas
                                                                   14.  Nanik Wahyuni
                                                                   15.  Yosefa Sayekti


Bidang Akuntan Sektor Publik

Ketua                                                    :     Sugeng Widiyanto

Wakil Ketua                                          :    Zayat Ramdiansyah

Anggota                                                :      1. Yudo Utomo
                                                                      2. Madia Ardianto
                                                                      3. Taufiqur Rohman
                                                                      4. Akhmad Zainuddin
                                                                      5. Sunyoto
                                                                      6. Sri Ningsih
                                                                      7. Marwoto
                                                                      8. Imam Syafi'i
                                                                      9. Lilik Tri Winarti
                                                                    10. Teguh Harjanto

Bidang Akuntan Perpajakan

Ketua                                                    :      Elia Mustikasari

Wakil Ketua                                           :    Supardi Djoko Susilo

Anggota                                                :    1. Supandi
                                                                    2. Mienati Somya Lasmana
                                                                    3. Alfa Rahmiati
                                                                    4. Heru Tjaraka
                                                                    5. Gita Arasy Harwida
                                                                    6. M. Khoiru Rusydi
                                                                    7. Ayu Fury Puspita
                                                                    8. Lintang Venusita
                                                                    9. Supriyati
                                                                  10.  Wan Juli
                                                                  11.  Ahmad Dahlan
                                                                  12.  Andy Setiabudi

Bidang Akuntan Kantor Jasa Akuntan

Ketua                                                    :      Achmad Indah Ariffudin

Wakil Ketua                                           :    Ratna Madudari

Anggota                                                :    1.Enny Dwi Wulan Handayani
                                                                    2. I Gede Arianta
                                                                    3. Nila Kun Afiah
                                                                    4. Credo Widi Nugroho
                                                                    5. Utomo Prayogo

Bidang Akuntan Syariah

Ketua                                                    :      Prof.  Mohammad Nizarul Alim

Wakil Ketua                                           :    Habiburrochman

Anggota                                                :    1.Nurhan Wahyudi
                                                                    2. Meldona
                                                                    3. Kautsar Riza Salman
                                                                    4. Agung Budi Sulistyo
Bidang Akuntan Sektor Bisnis

Ketua                                                     :    Abdullah Sayidi
Wakil Ketua                                           :    Muchamad Supriyadi
Anggota                                                 :     1.  Alif Rodhiyan
                                                                      2. Prof. Bambang Tjahjadi
                                                                      3. Eko Hariyadi Budiyanto
                                                                      4. Hargo Wahyuono
                                                                      5. Abdul Rofid Fanany
                                                                      6. Ifan Johar Kuswahyudi
                                                                      7. Wahyu Widodo
                                                                      8. Arif Widodo
                                                                      9. Sapto Wasono Soebagio
                                                                     10. Khusnul Prasetyo
                                                                     11. Hendra Purnama
                                                                     12. Fonel Intania Permata

Pengurus Komisariat
Komisariat Malang Raya

Ketua                                                     :      Prof. Puji  Handayati
Anggota                                                 :    1.  Imam  Subekti
                                                                      2. Jaswadi
                                                                      3. Sulis Rochayatun
                                                                      4. Kukuh Budianto
                                                                      5. Makaryanawati
                                                                      6. Kurnia Ekasari
                                                                      7. Dwiyani  Sudaryati

Ketua Komisariat Jember                 :      Wahyu Agus Winarno

Anggota                                               :      1. Prof. Alwan Sri Kustono
                                                                     2. Hendrawan Santoso Putra
                                                                     3. Nur Hisamuddin
                                                                     4. Imam Mas'ud
                                                                     5. Rochman Effendi
                                                                     6. Aryo Prakoso
                                                                    7.  Galih Wicaksono
                                                                    8.  Yulinartati
                                                                    9.  Arisona Ahmad

Ketua Komisariat Madura                :      Siti Musyarofah

Anggota                                              :      1.  Rita Yuliana
                                                                     2. Yuni Rimawati
                                                                     3. Moh. Faisol
                                                                     4. Nurhayati
                                                                     5. Susanti Setyaningrum
                                                                     6. Ike Febri Astiyawanti

Ketua Komisariat Madiun                :      La Ode Abdullah

Anggota                                              :       1. Halleina Rejeki  Putri  Hartono
                                                                     2. Sugiharto
                                                                     3. Sasongko
                                                                     4. Lely Kumalawati
                                                                     5. Andik Susanto
                                                                     6. Dwiati Marsiwi

Ketua Komisariat Kediri                   :      Sugeng

Anggota                                               :      1.   M. Anas
                                                                     2.   Fauziyah
                                                                     3.   Sugianto
                                                                     4.   Hesy Mustikawita
                                                                     5.   Iwan Setya Putra
                                                                     6.   Puji Astuti
                                                                     7.   Sri Dwi Estiningrum
                                                                     8.   Devi Mutiara
                                                                     9.   Eti Putranti

                                                                                                                          Ketua Dewan Pengurus Nasional
                                                                                                                            Ikatan Akuntan Indonesia
                                                                                                                                                                 Ardan Adiperdana